Lasteaeda „Jaanilill” laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 07.10.2008 nr 24
RT IV, 29.11.2011, 42
jõustumine 15.10.2008

Muudetud j¦rgmiste aktidegaᅠ(n¦ita)

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004. a määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” (KO 2005, 5, 15; 2006, 12, 161; 129, 1510; 2008, 85, 1236) § 40 lõigete 1 ja 4 alusel.

1. peatükkÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Järva-Jaani vallale (edaspidi vald) kuuluvasse koolieelsesse lasteasutusse, Lasteaeda „Jaanilill” (edaspidi lasteaed), laste vastuvõtu taotlemist, laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.  Rühmad

 (1) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad. 
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012]

 (2) Laste arv rühmas on järgmine:
 1) sõimerühmas kuni 14 last;
 2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
 3) liitrühmas kuni 18 last.

 (3) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on Järva-Jaani vallavalitsusel õigus suurendada laste arvu sõimerühmas kuni 2 lapse võrra, lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra ning liitrühmas kuni 2 lapse võrra.

§ 3.  Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteaeda võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012]

§ 4.  Teave vabadest kohtadest

  Lapse vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaiast.

2. peatükkLAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE 

§ 5.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kui lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Järva-Jaani vald.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu väljastpoolt lasteaia teeninduspiirkonda.

 (3) Lasteaeda võetakse vastu 1–7-aastasi lapsi.

 (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile: 
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012] 
 1) kirjaliku avalduse,
 2) lapse sünnitunnistuse koopia,
 3) kohaliku omavalitsuse teatise elukoha kohta rahvastikuregistris ning
 4) perearsti väljastatud vormikohase tõendi.

 (5) Lasteaed registreerib esitatud avaldused nende laekumise järjekorras ja peab lasteaiakoha taotlejate järjestust.

 (6) Lasteaia rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. augustiks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Muudatuse rühma nimekirjades kinnitab juhataja käskkirjaga.
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012]

 (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu kogu aasta kestel.

§ 6.  Lapse lasteaeda toomine

  Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012]

3. peatükkLAPSE LASTEAIAST VÄLJAARVAMINE 

§ 7.  Lapse lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012]

 (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

 (3) Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema poolt kaetavat osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab juhataja lapse lasteaiast välja.
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012]

 (31) Juhul kui lapsevanem ei ole tasunud vanema poolt kaetavat osa jooksva kuu viimaseks päevaks, järgneval kuul last lasteaeda ei võeta enne arve tasumist.
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012]

 (4) Koolikohustuslikuks saanud laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja ilma vanema esitatud avalduseta.

 (5) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja direktori käskkirjaga.
[
RT IV, 27.04.2012, 14 - jõust. 30.04.2012]

4. peatükkRAKENDUSSÄTTED 

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. oktoobril 2008. a.

 

Jaanilill

Järva-Jaani Lasteaed