Kodukord

KINNITATUD

Järva- Jaani LA Jaanilill

direktori käskkirjaga 28.02.2023 a. nr 1-2/2023/2

Järva- Jaani Lasteaed Jaanilill

KODUKORD

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§1.Reguleerimisala

(1) Järva- Jaani lasteaia (edaspidi lasteaed)kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

(2) Lasteaia kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel www.jaanilill.ee ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

(3) Lasteaia kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

§2. Tööaeg

(1)Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00-18.00

(2)Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja puhkepäevadel.

 (3) Suvekuudel (juuni, juuli ja august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste vanust, laste arvu, töötajate puhkusi ja majas teostatavaid remonttöid.

(4)  Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

(5) Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii jms).

§ 3 Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine.

(1) Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

 (2) Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Oma lahkumisest annavad laps ja lapsevanem õpetajale teada.

 (3) Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

(4) Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

( 5) Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat.

( 6) Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

(7) Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

(8) Alkoholi või narkojoobes kahtlusega isikutele last üle ei anta. Juhul kui lapsele ei saabu järele teist lapsevanemat teavitab rühmatöötaja direktorit. Kui ka direktoril ei õnnestu teist lapsevanemat kätte saada teavitab ta olukorrast politseid ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

§ 4 Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

(1) Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

(2) Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

(3) Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

(4) Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

(5) Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses. Ravimeid antakse üksnes vanema kirjalikul volitusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötaja ja direktoriga.

(6) Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

(7) Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

(8) Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu

(9) Lapsel on õueriided, peakate (ka suvel) ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

(10)Lapse riided peavad olema võimalikult ohutud- vältida tuleks pikki nööre, salle jms.

(11) Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

(12) Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

(13) Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

(14) Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

(15) Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

(16) Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues. Lapsed viibivad iga päev vähemalt ühel korral õues.

(17) Lapsele antakse kaasa võimlemisriided liikumistegevusteks.

(18) Lapse riided ja jalanõud tuleb lapsevanemal märgistada lapse nimega.

(19) Lõunauinakuks on soovituslik selleks sobilik riietus.

(20) Lasteaia mängupidudel kannab laps peoriideid.

(21) Lasteaiast lahkudes jälgib lapsevanem, et lapse kapp on korras (ka riiete korrasolek)

(22) Lasteaias on kolm söögikorda, mis  on kindlatel kellaaegadel.

(23) Lapse lasteaiast puuduma jäämisest või tagasitulekust tuleb teha märge infosüsteemis ELIIS , hiljemalt sama päeva hommikul kell 7.00.

(24) Nädala menüüga saab tutvuda rühma infostendil ja infosüsteemis ELIIS

(25) Toidu, maiustuste, närimiskummi, jookide vms toomine/jätmine lasteaeda lapsele söömiseks/joomiseks on keelatud(va selleks ettenähtud juhtudel)

(26) Lapse sünnipäeval võib lapsele kaasa anda maiustusi, mida jagatakse rühmakaaslastega.

§ 5 Turvalisuse tagamine.

(1) Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

(2) Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

(3) Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

(4) Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

(5) Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

(6) Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

(7) Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

(8) Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

(9) Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

(10) Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.

(11) Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

(12)Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.

 (13) Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

(14) Lasteaia liiklusväljakul on lapsel jalgrattaga sõit lubatud ainult kiivrit kandes. Soovituslik on põlve- ja randmekaitsmete kasutamine.

(15) Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

(16) Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

 (16) Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

(17) Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

(18) Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine ja e-sigareti kasutamine.

(19) Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine lemmikloomadega (va selleks ettenähtud päevadel).

(20) Lapsevanem teavitab koheselt elukoha, telefoninumbri, e-posti aadressi või teiste andmete muutumisest õpetajat, kes annab muutunud info e- posti teel edasi direktorile.

(21) Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

(22) Arusaamatuste korral pöörduvad lapsevanemad rühma õpetaja poole, vajadusel paluvad abi direktorilt või õppealajuhatajalt.

 (23) Nõu ja abi saamiseks on lapsevanemal õigus pöörduda lasteaia õpetajate, eripedagoogi, tervishoiutöötaja, õppealajuhataja või direktori poole.

 (24) Lasteaed ei keela fotoaparaatidega või mobiiltelefoniga pildistamist/filmimist lasteaia üritustel.  Lasteaed ei kontrolli lastevanemate poolt isiklikuks tarbeks tehtud piltide jagamist/kasutamist sh. sotsiaalmeedias ning ei vastuta sellega seonduvate probleemide eest.  Lasteaed eeldab, et selline tegevus toimub vastavalt rühmas lastevanemete poolt kokku lepitud reeglitele.

§ 6 Osalustasu

 • Lasteaiatasu koosneb Järva vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasust, mille suurus ei olene lasteaiakoha kasutamise aktiivsusest ning toidupäevadest.
 • Lasteaia arved väljastab Järva valla raamatupidaja lapsevanemale e- posti aadressile elektrooniliselt. Kui e-posti aadress puudub, saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
 • Lasteaia toidupäeva maksumuse kinnitab hoolekogu.
 • Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev. Arved tuleb tasuda õigeaegselt.

§ 7 Õueala reeglid

 • Hoiame õueala vahendeid ja täidame üldkehtivaid käitumisreegleid.
 • Laps ise lasteaia väravat ei ava ja ilma saatjata väravast ei välju. Täiskasvanu veendub, et värav saab pärast avamist alati ka suletud.
 • Teisele poole maja (maja ette, autoparkalasse, Pika tänava küljele) läheb laps ainult koos õpetajaga.
 • Mäel käime õpetaja nõus- ja juuresolekul. Mäe taha läheb laps ainult kokkuleppel   õpetajaga.
 • Kelgutamise perioodil läheme mäest üles paremalt küljelt.
 • Ronilat kasutame soojal ajal, kui paksud kindad, kummikud ja talvesaapad ronimist ei sega.
 • Ronimispuuks on iluõunapuu mäe ees.
 • Kiike kasutame sihipäraselt, kiigume istudes.
 • Lillepeenardes ja ilualadel me ei käi, austame teiste loodut!
 • Põõsaste ja puude oksi ei murra ega rebi, me hoiame ümbritsevat loodust!
 • Oleme head naabrid ja lasteaeda ümbritsevast aiast midagi üle ei viska.
 • Lasteaia territooriumile me lemmikloomi kaasa ei võta.
 • Liiklusrajal liikleb laps oma rühma rattapäeval ja ette näidatud suunas. Laps kannab lasteaia hoovil rattaga sõites alati kiivrit. Küünarnuki- ja põlvekaitsmed on soovituslikud.
 • Kui lõpetame mängimise, siis koristame enda järelt mänguasjad.
 • Õueala on meie ühine mängumaa ja seal sekkub vajadusel iga töötaja laste konfliktide või probleemide lahendamisse, olenemata sellest, millisest rühmast lapsed on. Kehtib reegel – kus viga näen laita, seal tulen ja aitan!
 • Lapsevanem mõistab, et viibides oma lapsega lasteaia õuealal, tuleb järgida samu reegleid, mis on lapsele kehtestatud õues viibimise ajaks (reeglid jalgrattasõidule, kiivri kandmisele, ronimisele ja õuevahendite hoidmisele jne).
 • Tulles lapsele lasteaeda järele, võtab lapsevanem vastutuse lapse eest endale. Seda ka juhul kui soovitakse lapsega hoovile mängima jääda.
 • Lapse lasteaiast lahkumisel teavitab lapsevanem sellest õpetajat.