Õppekorraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ning lasteasutuse koostöös.

Eesmärgid:
Lapsed õpivad läbi mängu
Lapsed avastavad ümbritsevat elu läbi looduse
Lapsed on avatud ja julged suheldes eakaaslaste ja täiskasvanutega

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Lapse loomupäraste omadustega arvestamine
Tähtsustada ja hoida lapse tervist, toetada lapse loomupärast liikumisvajadust
Luua võimalused toas ja õues lapse loovuse toetamiseks
Luua igakülgsed võimalused mängu kaudu õppimiseks
Toetada ümbritseva maailma mõistmist, oma koha leidmist selles ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemist
Kindlustada lapsele turvatunne ja eduelamused
Koostöös lastevanematega toetada lapse arengut
Toetada lapse huvi kodukoha, ajaloo ja kultuuri vastu
Soodustada lapse arenemist aktiivseks vastutus- , otsustus- ja valikuvõimeliseks ning teistega arvestavaks, tundlikuks ja koostöövalmis inimeseks saamisel.
Suunata õppimist läbi looduse, aastaring.
Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab direktor.


Õppe- ja kasvatustegevuse sisu
Õppetegevus on korraldatud teemaõppena, vaadeldakse aastaaegade vaheldumist, rahvuslikke ja rahvakalendritähtpäevi, päevakohaseid teemasid ja lastele huvipakkuvaid valdkondi (laste soovil).

Õppeaasta eesmärk:

  • Õuesõppe rakendamine ja väärtustamine.
  • Laps avastab, uurib ja tegutseb looduslikus keskkonnas.
  • Laps tunneb rõõmu õues viibimisest.

Õppeaasta moto:

Meil on aega mängida, meil on aega hängida!